Dividendy do 6000 Kč: Platíte daně?

Zdanění Dividend Do 6000

Dividendy do 6000 Kč a daň

Pokud vám přijdou dividendy do 6000 Kč za rok, nemusíte z nich podávat daňové přiznání. Tato hranice platí, pokud jste rezidentem ČR a máte pouze příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž se daň strhává srážkou. V takovém případě stačí pouze vyplnit "Prohlášení poplatníka" u plátce dividend. Pokud ale máte i jiné zdanitelné příjmy, nebo vaše dividendy přesáhnou 6000 Kč, je potřeba podat daňové přiznání a zdanit je sazbou 15 %.

Podmínky pro osvobození od daně

Osvobození od daně není samozřejmostí a vztahují se na něj specifické podmínky. Základní podmínkou je zpravidla splnění zákonem stanovených kritérií, která se liší v závislosti na typu daně a předmětu osvobození. Mezi časté podmínky patří například dosažení určitého věku, zdravotní stav, status studenta, nízký příjem, charitativní účely nebo specifické investice. Důležité je si ověřit aktuální znění zákona a případné výjimky, protože daňová legislativa se může měnit. Pro detailní informace a přesné podmínky osvobození od konkrétní daně je vhodné kontaktovat finanční úřad nebo daňového poradce.

Kdy se daň z dividend platí

Daň z dividend se platí standardně až v následujícím roce, a to v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Termín pro podání daňového přiznání je obvykle do konce března, pokud daňové přiznání zpracovává a podává poplatník sám. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je termín pro podání prodloužen do konce června.

V některých případech ale může vzniknout povinnost platit daň z dividend již v průběhu roku, a to formou záloh na daň z příjmů. Tato povinnost se týká osob, které mají příjmy z dividend přesahující určitou hranici stanovenou zákonem.

Výpočet daně z dividend

V České republice se daň z dividend zdaňuje sazbou 15 %. Tato sazba platí pro dividendy vyplacené z příjmů společností, které podléhají dani z příjmů právnických osob v České republice. Daň se obvykle strhává srážkovou daní přímo u zdroje, tedy společností, která dividendy vyplácí. To znamená, že akcionář obdrží dividendu již po zdanění. Existují však i případy, kdy je nutné daň z dividend přiznat a zaplatit dodatečně v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. To se týká například dividend z příjmů společností se sídlem v zahraničí.

Daňové přiznání k dividendám

Dividendy představují podíl na zisku obchodní korporace, který je vyplácen jejím akcionářům. V České republice podléhají zdanění daní z příjmů fyzických osob. Pokud jste příjemcem dividend, máte povinnost podat daňové přiznání v případě, že vaše roční hrubé příjmy přesáhly 15 000 Kč. Daň z dividend se obvykle strhává srážkovou daní přímo u zdroje, tedy u společnosti, která dividendy vyplácí. Sazba srážkové daně činí 15 %. Váš celkový daňový závazek se však může lišit v závislosti na vaší individuální daňové situaci.

Srážková daň u dividend

Srážková daň u dividend představuje zjednodušený způsob zdanění příjmů z dividend. Místo běžného zahrnutí do daňového přiznání se daň odvádí srážkou přímo u zdroje, tedy u společnosti vyplácející dividendy. Výše srážkové daně činí 15 %. Tuto daň odvádí plátce příjmů, tedy společnost, a pro příjemce dividend je konečná. To znamená, že příjemce dividend z nich již daň v daňovém přiznání neuvádí. Srážková daň se uplatňuje automaticky, příjemce o ni nemusí žádat.

Dividendy z českých firem

České firmy se v posledních letech stávají štědřejšími, co se týče dividend. Roste počet firem, které vyplácejí dividendy pravidelně, a také se zvyšuje průměrná výše dividendy na akcii. Investoři se tak mohou těšit z atraktivního dividendového výnosu, který v některých případech překonává i výnosy z bankovních vkladů. Mezi nejštědřejší firmy patří tradičně ty z oblasti energetiky a finančnictví. Investoři by si však měli dát pozor na firmy, které vyplácejí dividendy na úkor investic do svého rozvoje. Důležité je sledovat nejen výši dividendy, ale i celkovou finanční situaci firmy.

Dividendy ze zahraničí

Investování do zahraničních akcií s sebou přináší i dividendy z těchto akcií. Výplata dividend ze zahraničí se řídí daňovými zákony jak České republiky, tak i země, ze které dividendy pocházejí. V České republice se na dividendy vztahuje daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 %. Pokud má Česká republika s danou zemí uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je možné si o sraženou daň v zahraničí požádat zpět. Pro získání daňové slevy je nutné podat daňové přiznání a doložit potřebné dokumenty, jako je například potvrzení o zaplacení daně v zahraničí.